České předsednictví ve V4

Summit prezidentů V4 | 2.- 3. října 2019 | Zámek Lány

V období 1. července 2019 –30. června 2020 předsedá Visegrádské skupině (V4) Česká republika.

Česká republika přebírá předsednictví ve Visegrádské skupině v období plném výzev, jak na národní, tak na evropské úrovni. Jedná se o období po volbách do Evropského parlamentu (květen 2019), kdy započne nový institucionální cyklus EU a dojde k vytyčení nových priorit a zároveň k finalizaci Víceletého finančního rámce EU pro roky 2021 – 2027. Vedle dlouhodobých výzev, jako např. bezpečnost a azylová a migrační politika, bude EU též muset řešit úkoly spojené s očekávaným odchodem Velké Británie.

Česká republika chce během svého visegrádského předsednictví navazovat na program slovenského předsednictví a prosazovat racionální, pragmatický a konstruktivní přístup k aktuálním výzvám a problémům našich zemí i Evropy. ČR bude prosazovat snahy cílící k další stabilizaci evropského kontinentu, včetně procesu rozšiřování a podpory sousedské politiky.

Cíle českého předsednictví

České předsednictví V4 | 1. 7. 2019 – 30. 6. 2020

Hlavním cílem českého předsednictví by mělo být upevňovat postavení zemí V4 v EU a v NATO a současně posilovat jednotu a soudržnost těchto dvou organizací. Visegrádské země by tak měly přispívat k budování silné, akceschopné, konkurenceschopné a bezpečné Evropy, založené na hodnotách demokracie, svrchovanosti práva, respektu k lidským právům a svobodám a současně na principech subsidiarity, proporcionality a udržitelnosti.

Visegrádskou skupinu vnímá Česká republika jako tradiční platformu dialogu a praktické spolupráce ve středoevropském regionu, cennou zejména vysokou úrovní vzájemné důvěry, respektu a schopnosti kompromisu. Visegrádská spolupráce by měla zůstat efektivní, neformální, flexibilní a inkluzivní a zaměřovat se na konkrétní a pozitivní projekty tam, kde přinášejí reálnou přidanou hodnotu pro ČR, země V4 a i pro EU jako celek. Ve svých formátech i projektech by se měla snažit o otevřenost dalším evropským partnerům, v prvé řadě sousedům, a posilovat tak svůj koaliční potenciál v rámci EU.

V4Reasonable Europe

Program českého předsednictví V4 | 1. 7. 2019 – 30. 6. 2020

Program aktuálního českého předsednictví ve V4 pod mottem V4Reasonable Europe/V4 pro rozumnou Evropu pracuje se 3 tematickými okruhy:

1. Reasonable solutions/rozumná řešení

 

Priority:

 • prohloubení vnitřního trhu EU a uchování čtyř svobod,
 • podpora evropské integrace zemí Západního Balkánu a pro-evropského směřování zemí Východního partnerství,
 • obranná spolupráce,
 • mezilidské vztahy uvnitř V4
2. Revolutionary technologies/revoluční technologie

 

Priority:

 • věda, výzkum a inovace,
 • umělá inteligence,
 • malé a střední podniky
3. Reconciling approaches/slaďování přístupů

 

Priority:

 • jednání o budoucím víceletém finančním rámci EU,
 • migrační a azylová politika,
 • energetika,
 • infrastruktura