Czeska Prezydencja w V4

Szczyt Prezydentów V4 | 2- 3 października 2019 r. | Zamek Lány

W okresie 1 lipca 2019 – 30 czerwca 2020 r. Grupie Wyszehradzkiej (V4) przewodniczy Republika Czeska.

Republika Czeska przejmuje prezydencję Grupy Wyszehradzkiej w czasie pełnym wyzwań, zarówno na poziomie krajowym jak i europejskim. Jest to okres po wyborach do Parlamentu Europejskiego (maj 2019 r.), kiedy rozpoczyna się nowy cykl instytucjonalny UE i następuje wytyczenie nowych priorytetów a zarazem finalizacja wieloletnich ram finansowych UE, na lata 2021 – 2027. Oprócz wyzwań długoterminowych, takich jak np.: bezpieczeństwo, polityka w dziedzinie azylu i migracji, UE będzie musiała również sprostać wyzwaniom związanym z oczekiwanym wyjściem Wielkiej Brytanii.

Republika Czeska podczas prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej będzie nawiązywać do programu prezydencji słowackiej i forsować racjonalne, pragmatyczne oraz konstruktywne podejście do bieżących wyzwań oraz problemów naszych państw i Europy. Czechy będą forsować starania dążące do dalszej stabilizacji kontynentu europejskiego, w tym procesu rozszerzania i lansowania polityki sąsiedztwa.

Cele czeskiej prezydencji

Czeska prezydencja w V4 | 1. 7. 2019 – 30. 6. 2020

Głównym celem czeskiej prezydencji powinno być wzmocnienie pozycji państw V4 w UE i w NATO a jednocześnie wzmocnienie jedności i spójności obu organizacji. Państwa Wyszehradzkie powinny, zatem przyczynić się do budowania silnej, zdolnej do działań, konkurencyjnej i bezpiecznej Europy, opartej na wartościach demokracji, pierwszeństwa prawa, poszanowania praw człowieka i wolności a jednocześnie na zasadach pomocniczości, proporcjonalności i trwałości.

Republika Czeska postrzega Grupę Wyszehradzką jako tradycyjną platformę dialogu i praktycznej współpracy w regionie Europy Środkowej, szczególnie cenną ze względu na wysoki poziom wzajemnego zaufania, szacunku i zdolności do kompromisu. Współpraca wyszehradzka powinna pozostać skuteczna, nieformalna, elastyczna i dostępna dla każdego, oraz koncentrować się na konkretnych i pozytywnych projektach, które wnoszą rzeczywistą wartość dodaną dla RCz, dla państw V4 oraz dla całej UE. W swoich formach i projektach powinna dążyć do otwartości na innych partnerów europejskich, przede wszystkim na sąsiadów, wzmacniając w ten sposób swój potencjał koalicyjny w ramach UE.

V4Reasonable Europe

Program czeskiej prezydencji w V4 | 1. 7. 2019 – 30. 6. 2020

Program obecnej czeskiej prezydencji w V4 pod hasłem V4 Reasonable Europe/V4 za rozsądną Europą bazuje na 3 obszarach tematycznych:

1. Reasonable solutions/rozsądne rozwiązania

 

Priorytety:

 • pogłębianie rynku wewnętrznego UE i zachowania czterech swobód,
 • promocja integracji europejskiej krajów Bałkanów Zachodnich i proeuropejskiego kierunku rozwoju krajów Partnerstwa Wschodniego,
 • współpraca w dziedzinie obroności,
 • relacje interpersonalne w ramach V4
2. Revolutionary technologies/rewolucyjne technologie

 

Priorytety:

 • nauka, badania i innowacje,
 • sztuczna inteligencja,
 • małe i średnie przedsiębiorstwa
3. Reconcilingapproaches/koordynacja podejścia

 

Priorytety:

 • negocjacje w sprawie przyszłych wieloletnich ram finansowych UE,
 • polityka w dziedzinie azylu i migracji,
 • energetyka,
 • infrastruktura